Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
https://utolagos-vizszigeteles.hu/
1. Bevezető
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Grizzly professional s.r.o. (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőként megfelelő és átlátható tájékoztatást nyújtson a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban a weboldal felhasználói, valamint ügyfelei részére.
Irányadó jogszabályok:
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (GDPR);
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.);
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.).
Amennyiben Ön a weboldalt használja, azzal megerősíti, hogy elolvasta, tartalmában megismerte és
megértette a jelen Tájékoztatót. Az Adatkezelő egyéb célú és tárgyú adatkezeléseivel kapcsolatban a
jelen Tájékoztatótól elkülönülő dokumentumokban talál felvilágosítást. Kérdés esetén forduljon
kollégáinkhoz bizalommal!

 


2. Adatkezelő
Név: Grizzly professional s.r.o.
Székhely: Kráľovská 811/34, Šaľa, Szlovákia
Adószám: 30554131-2-51
Képviseli: Práznovský Pavol ügyvezető
E-mail: info@utolagos-vizszigeteles.hu

3. Definíciók
„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;
„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező
más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek
között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
végzett adatkezelési műveletek összessége;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes
adatokat kezel;
„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását,
jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;
„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az
érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez,
egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához,
viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére,
elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
„EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;
„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt
szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy
amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
4. Adatkezelési irányelvek
Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető. („célhoz kötöttség”)
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”)
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani. („pontosság”)
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. („korlátozott tárolhatóság”)
Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával
szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok
megfelelő biztonságát. („integritás és bizalmas jelleg”)
Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)
5. Információk
Előzetesen felhívjuk figyelmét, hogy az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetében az érintett jogosult arra,
hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk a) pont)
5.1. Külső weboldalra mutató linkek
A weboldal tartalmazhat külső honlapokra mutató linkeket is. Amennyiben oldalainkon harmadik
(külső) féltől származó tartalmakat kíván igénybe venni, Önnek adott esetben el kell fogadnia ezen
harmadik felek egyedi feltételeit, ideértve a cookie-k alkalmazására vonatkozó feltételeket, melyek
felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel. Az Adatkezelő a weboldalról elérhető, külső honlapok
tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az
Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés jogszabályt sért, a linket
haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.
5.2. Cookie eszközök, nyomon követés
Annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegyük a weboldalt az Ön számára és lehetővé tegyük
bizonyos funkciók használatát, úgynevezett sütiket (cookie) alkalmazunk. Ezek kis szövegfájlok,
melyeket az Ön eszközén tárolódnak. Egyes általunk használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével,
vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik), míg más sütik az Ön eszközén maradnak és
lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatások alkalmával
(állandó sütik). A weboldal első alkalommal való megnyitásakor Ön tájékoztatást kap a sütik
elhelyezéséről és eldöntheti azt, hogy elfogadja-e azok saját eszközén való alkalmazását. Amennyiben
nem fogadja el a sütiket, a weboldal használhatósága korlátozott lehet.
5.3. Beépülő közösségi modulok (social plugins)
A weboldalon alkalmazhatjuk más közösségi felületek szolgáltatásait is. A beépülő modulok
használata során az Ön internetes böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat
szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy az Ön internetes böngészője
hozzáférést nyert oldalunkhoz. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül
továbbításra kerülnek az Ön internetes böngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is
tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión, vagy az EGT-n
kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban). A beépített modulok a közösségi hálózat szolgáltatók
által használt önálló bővítmények. Ennélfogva az Adatkezelő nem tudja befolyásolni az általuk
összegyűjtött és eltárolt adatok körét. Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és
felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a
személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja
az adott közösségi oldal adatvédelmi tájékoztatóiban. Ha nem kívánja, hogy a közösségi szolgáltató a
weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, akkor a fiókjából
ki kell, hogy jelentkezzen, mielőtt a weboldalunkat meglátogatja.
5.4. Közösségi oldalak
Az Adatkezelő közösségi rajongói oldalakat működtethet a könnyebb elérhetőség céljából, mely
oldalakon keresztül a felhasználók interakcióba kerülhetnek az Adatkezelővel. Közösségi oldalainkat,
hírfolyamunkat akár regisztráció nélkül is megtekinthetik. A közösségi oldalak látogatása során és az
ott végzett tevékenységek kapcsán a regisztrált felhasználók, követők, rajongók személyes adatainak
kezelésére kerülhet sor. Az Adatkezelő ezeket az adatokat vagy közvetlenül az érintettől gyűjti, vagy
feldolgozott formában a közösségi platform szolgáltatója bocsátja rendelkezésre. Az adatkezelés
jogalapja ilyen esetekben az Ön hozzájárulása, a kezelt adatok köre pedig megegyezik az Ön által
nyilvánossá tett közösségi adatok körével. Az ilyen célból folytatott adatkezelések időtartama a
hozzájárulás visszavonásáig terjed. Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs következménye. Az
Adatkezelő közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készítenek adatbázist, azokat a megadott
céltól eltérően nem használják fel. Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes
döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal
kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg az adatkezelő
szervek és a Facebook Ireland Limited között.
5.5. Hírlevél
A hírlevél szolgáltatással összefüggő adatkezelés célja címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres
tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes
hozzájáruláson alapul. Az érintettek körébe tartoznak azon természetes személyek, akik az Adatkezelő híreiről, akcióiról,
kedvezményeiről, termékeiről stb. rendszeresen értesülni kívánnak, ezért személyes adataik megadásával a hírlevél
szolgáltatásra feliratkoznak. A kezelt adatok köre és célja: név (azonosítás); e-mail cím (hírlevél kiküldése); tájékoztató
tudomásul vételének időpontja (bizonyítás). Az Adatkezelő, illetve annak megjelölt adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az
ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy hozzájárulás megerősítő
kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő eredménytelenül lejár. Az adatkezelés elsősorban elektronikusan
zajlik, de a fel- és leiratkozás lehetősége papír alapon is elérhető az érintettek részére. Az adatok forrása a feliratkozó érintett.
5.7. Kapcsolat
A felhasználónak lehetősége van közvetlenül megkeresést, üzenetet küldeni személyre szabott ajánlat és kapcsolatlétesítés
céljából. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül a következő adatok megadása kötelező: e-mail cím, üzenet. Az üzenet
küldéséhez egyéb kötelező személyes adat megadása nem szükséges, amennyiben azonban a felhasználó a megkeresés
szövegében ilyen adatot is rögzít, úgy azokat a megkereséssel összefüggő adatkezelés során kezeljük. Felhívjuk szíves
figyelmét arra, hogy az Ön által küldött üzenetben csak olyan információkat osszon meg, amelynek Adatkezelő általi
megismerését kifejezetten kívánja. A megkeresés megválaszolását követően a hatékony kommunikáció és ügyféltörténet
ismerete érdekében az adatokat 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó
kifejezett hozzájárulásán alapul. Ön bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását egyoldalúan
visszavonja. Az adatszolgáltatás önkéntes, de elmaradásának, vagy az adatok hiányos megadásának következménye az
Adatkezelő érdemi reakciójának elmaradása. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő kapcsolatot tartson az érintettel,
valamint, hogy ügyfélszolgálatához közvetlen hozzáférést biztosítson. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően szerződéses
jogviszony jön létre, úgy külön adatkezelési tájékoztatót bocsátunk rendelkezésre. Az adatkezelés elsősorban elektronikusan
zajlik, de a kapcsolatfelvétel papír alapon és szóban is elérhető az érintettek részére. Az adatok forrása maga a kapcsolatot
kezdeményező felhasználó érintett.
A személyes adatok forrása: fogyasztó
5.9. Hangrögzítést biztosító telefonos ügyfélszolgálat
Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az ügyfelek tájékoztatása, továbbá az ügyfelek esetleges
panaszainak bejelentése, és a jogvita eldöntéséhez szükséges bizonyítékok hozzáférhetősége céljából biztosítja a telefonon
történő ügyintézés lehetőségét. Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) értelmében nem
minősül közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásnak, ezért tevékenységével kapcsolatban a telefonos
ügyfélszolgálat működtetése nem jogszabályi kötelezettség. A telefonos ügyfélszolgálat működése körében az adatkezelés célja
az ügyfél tájékoztatása, adott esetben ügyének megoldása. A hangfelvétel útján megvalósuló adatkezelés célja az ügyviteli
rendszerben rögzített adatok pontosságának ellenőrzése, az elhangzott nyilatkozatok bizonyítása, a szolgáltató jogszerű
eljárásának dokumentálása, valamint a jogviták rendezése. Az ügyfélszolgálat az ügyfél által intézni kívánt ügyhöz szükséges
adatok megadását kéri, azonban az ügyfél önként is az Adatkezelő rendelkezésére bocsáthat általa lényegesnek tartott adatokat.
Különleges adatok megadása szolgáltatásaink igénybevételéhez nem szükséges. A hang személyes adat, a hang rögzítése és a
hangfelvétel pedig adatkezelésnek minősül. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az ügyfél,
mint érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő ügyfélszolgálata előzetesen felhívja a telefonáló ügyfél figyelmét a hangrögzítésre
annak érdekében, hogy az ügyfél eldönthesse, hozzájárul-e ahhoz, hogy a lefolytatott beszélgetésről hangfelvétel készüljön.
Amennyiben az ügyfél nem kívánja a hangfelvétel rögzítését, úgy kérjük, hogy ügyét intézze személyesen, vagy írásban a
megadott elérhetőségeken! Panaszkezelés esetén az adatkezelés jogalapja továbbá az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és az Fgytv. 17/A. § alapján. A beszélgetés rögzítése esetén az
ügyfél jogosult megismerni (visszahallgatni) a beszélgetésről készült felvételt, illetve a felvételről másolatot kérni az
ügyfélszolgálattól. A telefonos ügyfélszolgálat által rögzített hangfelvételek megőrzésének időtartama a hangfelvétel
rögzítésétől számítva 1 év, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő.
6. Adattovábbítás
A személyes adatokat a szerződött adatfeldolgozókon kívül kizárólag az Adatkezelő azon alkalmazottai
jogosultak megismerni, akiknek feladatkörük ellátásához ez feltétlenül szükséges. A szerződött
adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi
döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései
szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az
Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az
Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót
nem vehet igénybe. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi
szervezethez direkt nem továbbítja, azonban igénybe vehet olyan szolgáltatásokat, melyeket
harmadik országbeli szervereken üzemeltetnek. Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adására, adatok közlésére kötelezhetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő
e kötelező adatszolgáltatásokra vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése érdekében csak azokat a
személyes adatokat bocsátja rendelkezésre, amelyek a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükségesek.
7. Adatbiztonság, automatizált döntéshozatal
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az
Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés,
elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat,
titkosítást alkalmaz a társaság számítástechnikai rendszerében, továbbá fizikai védelemmel látja el
mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők. Az integritást biztosító intézkedések: A weboldal
üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban
tároljuk. A rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések: Rendszereink fizikailag
egy adatközpontban üzemelnek, a felhasználói adatokat georedundáns adatbázisokban tároljuk.
A GDPR 13. cikkelyének (2) bekezdés f) pontjával összhangban ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő
adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást nem
végez.
8. Érintetti jogok és joggyakorlás
Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőnél előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az
Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 2. pontja tartalmazza. Az Adatkezelő az érintett kérelmét
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül teljesíti,
kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két
hónappal meghosszabbításra kerül.
8.1. Tájékoztatás és hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése folyamatban
van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos Adatkezelésről,
ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is. Az Adatkezelő az adatkezelés
tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás
ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért további tájékoztatásért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
8.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a
valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
8.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő ezt a kérést abban az esetben teljesítheti, amennyiben
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló,
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az Adatkezelő köteles törölni
akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre
vonatkozóan alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell. Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az
jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési
kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt
szükséges.
8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő minden olyan
címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel,
illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényel.
8.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A
jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó, abban az
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
8.6. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.7. Automatizált döntéshozatal elleni fellépés joga
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben,
ha a döntés:
– az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az Adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
8.8. Panasztétel és bírósági jogorvoslat
Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson
be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságánál vagy
ahhoz, hogy közvetlenül az illetékes törvényszék előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel
szemben.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe
a felügyeleti hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Mindazonáltal a panasz
benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha
az érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban feltüntetett
bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel.
9. Záró rendelkezések
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért,
naprakészségéért kizárólag a felhasználó felel. Amennyiben az érintett nem saját, hanem harmadik
személy személyes adatait adja meg, úgy köteles erre megfelelő jogalappal rendelkezni. Az
Adatkezelő a Tájékoztató tartalmát rendszeresen felülvizsgálja, és fenntartja a jogot, hogy azt bármikor
belátása, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalma szerint egyoldalúan módosítsa. A Tájékoztató
módosításai a közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. Amennyiben a változások érintik az Ön
hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk annak megerősítését.
Hatályos: 2018. október 11. napjától

 

 

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek
hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.